İş Planlayıcı
Ürünler ve HizmetlerdropwdownArrow
Mali Müşavirler İçin Destek
headerLogo headerLogo
hamburgericon hamburgericon

Sözleşmeler

Gizlilik Politikası

Kullanıcı Sözleşmesi

Çerez Politikası

Aydınlatma Metni

Danışman Üyelik Sözleşmesi

Danışman Teknik Sözleşmesi

Ticari Elektronik İleti

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:34:37 PM

Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:35:30 PM

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


1 – TARAFLAR


İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”), NETWORK ECONOMİCS BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ A.Ş (“Şirket”) ile http://www.networkeconomics.com.tr adresinde yer alan
(“Site”) ve/veya Mobil uygulamalar üzerinden erişilen bulut tabanlı muhasebe uygulamalarına
(“Uygulama(lar)”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişiler arasında akdedilmektedir.
Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ek-1 Bilgi formunda (“Kullanıcı(lar)”) detayı yer almaktadır.


2 – TANIMLAR


Site : http://networkeconomics.com.tr , http://nplatform.com.tr alan adlı internet sitelerini ifade eder.
Uygulama : Şirket tarafından Site’de sunulan hizmetlerin ulaşılabildiği mobil erişim araçlarını ifade
eder.
Platform : Şirket tarafından Site’de ve mobil uygulamalarda sunulan hizmetleri ifade eder.
Başkanlık : T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ifade eder.
Muhasebe Hizmetleri : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında iş sahiplerine/vergi yükümlülerine sunulan ve Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesinde detaylandırılan ve sınırlandırılan hizmetleri ifade eder.
Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi: Platformu kullanan ve Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca Muhasebe Hizmetleri sunmaya yetkili kişiler (Mali Müşavir Platform Kullanıcısı) ile Müşteri arasında akdedilen ve Muhasebe Hizmetlerine ilişkin hüküm ve koşulların düzenlendiği sözleşmeyi ifade eder.
Yetkili Kullanıcı : Kendisine Şirket tarafından sunulacak hizmetleri kullanması için yetki verilmiş
kullanıcıyı ve/veya Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında kullanıcıya Muhasebe Hizmetleri sunacak üçüncü kişi veya kişileri ifade eder.
Yetkili Kullanıcı Kodu : Kullanıcıya Şirket tarafından elektronik ortamdan belirlenerek tahsis
edilebilecek olan, Şirket tarafından sunulan hizmetlere erişim sağlamak için verilecek olan kullanıcı şifrelerini ifade eder.


3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU


Kullanıcı, Site’de ve Platform’da yer alan Platform’lara üye olarak Şirket tarafından sunulan
hizmetlerin kendisine sunulmasını talep etmektedir. Şirket bu sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Sözleşmede yer alan hizmetleri sunmayı taahhüt eder.  İş bu Sözleşmenin amacı, sözleşmede detaylandırılan hizmetlerin Şirket tarafından Kullanıcı’ya sağlanması ve/veya sağlanmasına aracılık edilmesi karşılığında Kullanıcı’nın ilgili ücretleri ödemesine ilişkin koşullar ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 


4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


4.1. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam,
doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.


4.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken
yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.


4.3. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının
Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe
göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.


4.4. Kullanıcı tarafından Platform’a erişim, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak
gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup, Site ve Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.


4.5. Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu
Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de ve Uygulama’da
öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı,
Platform’u, üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına
kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.


4.6. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi “Yetkilendirilmiş Kullanıcı” olarak yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve
Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı,
Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Platform’u kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş
Kullanıcılar’ın Platform’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın
Platform’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Platform’a erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Platform’a veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.


4.7. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm
sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından kendisine
sağlanan hizmetlere yönelik İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanmasına münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Platform’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.


4.8. Kullanıcı, Şirket’in veya Platform’un üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması
halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye
düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Platform’u, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin
sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Platform’dan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Platform’un barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Platform’un çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.9. Kullanıcı, Platform’u kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak
üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platform içinde
belirtilecektir.


4.10. Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri
kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu
olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in
kaybından sorumlu değildir.


4.11. Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni”ne ve
‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve
kullanacaktır. Şirket, Kullanıcılar’a Platform üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş yönetimi
uygulamaları sunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcılar, bu uygulamaların içerisine yükledikleri
İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Şirket KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatını haizdir. Kullanıcının kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Şirket; fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, ödeme hatırlatma, kredi kartı ile online tahsilat gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkını haizdir. Kullanıcı, kendi hesabındaki İçerikler’i diğer kullanıcılarla
paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Şirket, Kullanıcı’nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.


4.12. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime
geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek; Platform yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.


4.13. Kullanıcı’ya Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj
merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Platform’un kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da, Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden
sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.


4.14.Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme
hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı tarafından Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

 

4.15. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.


4.16. Kullanıcı, Platform’a girdiği İçerik’leri Platform üzerinden dilediği zaman
silebilecektir. 

 

4.17. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Platform kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu
kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.


5 – MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER


5.1. Bu Sözleşme kapsamında, aylık/yıllık paketler halinde belirli ücret veya ilgili paketin
belirlenmiş ücreti dışında, Muhasebesel Evrak Teslim Hizmetleri ve paket kapsamı dışında kalan diğer Ürün ve Hizmetler için Kullanıcı’dan farklı tutarda ücretler tahsil edilecektir. İlgili tutarlar Kullanıcı’nın Şirket tarafından belirlenen ve ilan edilen toplu bir paketten yararlanmak istemesi durumunda bu paketin toplam ücreti, Kullanıcı’nın aylık/yıllık hizmet almak istemesi durumunda ilgili ayın/yılın ücreti Kullanıcı’dan peşin olarak ilgili döneme ilişkin Ürün ve Hizmetler sunulmaya başlanmadan önce tahsil edilecektir.


5.2. Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan hizmetlerden, ancak Platform içerisinde beyan
edilen ücretleri yine Platform içerisinde beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura ödemeyi takiben üye olunurken belirtilen adrese kesilir. Elektronik fatura olarak Kullanıcı ile paylaşılır. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçlandırmalardan Kullanıcı sorumludur.


5.3. Şirket tarafından verilen hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük
tarihleri Platform’un ücretlendirme ile ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine
bağlı olarak üyelik paketini yükseltilebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket
tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.


5.5. Muhasebe Hizmetleri için Kullanıcı’dan tahsil edilecek tutar, BAŞKANLIK tarafından
ilgili yılda geçerli olmak üzere yayınlanan asgari ücret tarifesindeki asgari bedellerden az
olmayacaktır. Hizmetlerin ücretlendirilmesi BAŞKANLIK veya ilgili mercilerin yayınladığı asgari
ücret tarifesi uyarınca her yıl veya ilgili merciinin uygun gördüğü başka bir zaman aralığında
değişiklik gösterebilir. Muhasebe Hizmetleri için Kullanıcı’dan tahsil edilen işbu ücret, Kullanıcı’dan tahsil edilen aylık ücretin içindedir. Bu ücret bedeli seçmiş olduğunuz danışmanınız (SMMM) tarafından Türmob sistemine bağlı E Birlik üzerinden düzenlenen sözleşmede belirlenen tutar olacaktır. E birlik üzerinden düzenlenen Mali Müşavirlik sözleşmesi Elektronik ortamda ayrıca imzalanacaktır.


5.6. Kullanıcı’dan tahsil edilen sabit tutarlar dışında; Muhasebe Hizmetleri kapsamında,
BAŞKANLIK tarafından ilgili yıla ilişkin yayınlanan Serbest Muhasebecilik Asgari Ücret Tarifesi
kapsamındaki Tablo I ve Tablo II’de yer alan işlemler (bu tabloların değişiklik göstermesi halinde
aylık baz ücret kapsamında olduğu ilgili idari merci tarafından ilan edilen ve/veya genel mesleki
kurallar gereği bu tutara dahil olduğu bilinen işlemler) dışındaki işlemler ve tarifenin açıklayıcı
notlarında ek ücrete tabi olduğu belirtilen işlemler için Kullanıcı’dan ek ücret tahsil edilecektir.
Kullanıcı bu hususu bildiğini, bu kapsam dışındaki işlemler için tahsil edilecek ek ücretlerin
Platform’a tanımladığı kart hesabından otomatik olarak tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder. 

 

5.7. Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler, Kullanıcı’nın üyeliğine ve
ödemesine ilişkin işlemler ile banka entegrasyonuna ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek için
Kullanıcı’nın kredi kartı, hesap ve ödeme bilgilerini saklayabileceklerdir.


5.8. Şirket, Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin ücretlendirmeler hariç, yürürlüğe girmeden önce
usulünce Kullanıcı’ya bildirim yapmak suretiyle, sunulan hizmetlerin bedellerini değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu bedel değişikliklerinin uygulanılabilmesi için Kullanıcı’nın onayı gerekmez. Kullanıcı, yapılan değişikliklerin sair kanallarda ayrıca duyulmuş olmadığı ya da bu duyurulardan haberdar olmadığı gerekçesiyle Şirket’ten hak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, Ürün ve Hizmetler’e ilişkin bir paket kullanmakta ise bu paketin tamamlanmasının ardından, Ürün ve Hizmetler’den aylık bedel ödeyerek yararlanıyorsa bedel değişikliğinin yapıldığı aydan sonra gelen ilk ücret tahsilatından itibaren (bu tahsilat dahil olmak üzere) değişen ücretlerde Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam edecektir.

 

6 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


6.1. Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Sözleşme
kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u kullanmak üzere özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacı ile söz konusu hizmetlere ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.


6.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters
mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.


6.3. Kullanıcı, Platform üzerinden Şirket kontrolünde olmayan başka internet sitelerine
ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitelerini veya işleten kişileri desteklemek amacı ile veya internet site/sitelerinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtası ile erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


6.4. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük
ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz
konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.


6.5. Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur.
Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler
tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i muaf tutuğunu kabul eder.


6.6. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (ve/veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını,
markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanamaz. 


7 – MUHTELİF HÜKÜMLER 

7.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir
ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin
yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


7.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki
olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 


7.3. Kullanıcı ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform’da yer alan
genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.


7.4. İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı ortaya
çıkabilecek tüm Türk hukuku uygulanacak olup; Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli
olacaktır. 


8 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ


8.1. Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Sözleşme
kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u kullanmak üzere özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacı ile söz konusu hizmetlere ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.


8.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters
mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.


8.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (ve/veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını,
markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanamaz.


8.4. Platform kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ”
sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve
güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı,  Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.


8.5. Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya
portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


8.6. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların
kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine
dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.


8.7. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı,
ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın, Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı

 
9 – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

 

9.1. Kullanıcı, Şirket ve topluluk şirketleri tarafından kendisine sunulan ürün ve hizmetler
hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için kendisine ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin, pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiği kanalla tarafına iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebileceğine veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğine ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla kendisine ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onay vermektedir.

Çerez Politikası

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:37:30 PM

ÇEREZ POLİTİKASI


ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?


Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır.
Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:
• Sitemizin daha kolay kullanılmasını sağlamak için: Hesabınıza girişi hızlandırmak için “Beni hatırla” özelliğini kullanırsanız, kullanıcı adınızı bir çerez içinde depolayabiliriz.
• Güvenlik sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak (veya örneğin oturumunuzun Site’de hala açık olup olmadığını anlamak) için kullanırız.
• Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.
Hizmetlerimizi geliştirmek için: Site’nin sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız. Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur.


KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ


Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu Çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulur ve engellenmesi halinde Site düzgün çalışamaz.
Analiz/Performans Çerezleri: Bu Çerezler, Site’nin işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Site’yi geliştirmemizi sağlar. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.
İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha kolay ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki tercihlerinizi hatırlamak, Site üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak gibi işlevler yerine getirir. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir. Ancak bu engelleme, reklam içeriklerini bütünüyle engellemeyecek sadece ilginizi çekebilecek reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.


SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:


Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında kişi tarafından silinene veya belirli bir tarihe varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların tercihlerini ve site hareketlerini ölçmek amacıyla kullanılır.


Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Bu çerezler, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasında belirli bir süre pasif kaldığında veya bu web sayfasını kapattığında silinir. Site’de üçüncü kişilerin hizmet sağlaması için ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Site, bilgi toplamak, demografik verileri ve ilgi alanlarınızı hatırlamak, size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklam
gösterimleri ve ziyaret edilme sayısını belirlemek gibi durumlar için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Site; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Site’yi ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Site doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir. Network Economics’in sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği veriler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, yöntemlerle ve süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla  ilgi almak için ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel veri politikaları dikkatlice incelenmelidir.
Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; yukarıda açıklandığı üzere Site’de sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanagecookies
• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-mail ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız. 

Aydınlatma Metni

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:39:08 PM

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

 

 

NETWORK ECONOMİCS A.Ş. (“NETWORK” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, NETWORK’ün koruması altındadır. Network, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Kişisel veriler, NETWORK tarafından Network internet sitesi ve   uygulamasında   (Bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır.) Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Platform tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. 

 

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

 

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Network tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir: 

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi; TC Kimlik Numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi; irtibat numarası/e-posta bilgileri, 

Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi; telefon numarası, abone numarası, abonelik tipi/durumu, tarife/kampanya/paket abonelikleri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisi; banka/hesap/kart bilgileri, ödeme/TL yükleme alışkanlıkları gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Konum Bilgisi: Bu veri kategorisi; lokasyon bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi; kullanım alışkanlıkları ve davranış analizleri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Diğer Bilgiler: Bu veri kategorisi; Turkcell bayisinden alınan randevunun sebebi, randevu alınacak tarih ve saat bilgisi ve açıklama bilgileri veri türlerini ifade etmektedir. 

 

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

 

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: 

Ürün ve hizmetlerin sunulması, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, 

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, 

 Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 

Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, 

İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması, 

Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması, 

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi. 

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 

NETWORK ‘ün iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, 

Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, 

Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine, 

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel verileriniz Network Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; 

NETWORK tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır. 

 

V. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

 

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle 

NETWORK’e başvurarak, 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 

VI. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRESİ 

 

Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili Kişinin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 

 

VII. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ 

 

Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer alan “İletişim” sayfamızda bildirilen e-mail adresimize, Üyelik esnasında kullandığınız iletişim e-posta adresinizden göndereceğiniz bir e-posta yolu ile bildirebilirsiniz. 

 

VIII. İLETİŞİM 

 

NETWORK ECONOMİCS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Bursa Teknik Üniv. D Blok Yıldırım BURSA 

E-mail: [email protected] 

Telefon: 0850 480 9959 

Danışman Üyelik Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:39:31 PM

PLATFORM-MALİ MÜŞAVİR SÖZLEŞMESİ

 

1 – TARAFLAR

 

İşbu Mali Müşavir ile Platform arasında akdedilen Sözleşme (“Sözleşme”), Network  Economics Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) ile http://networkeconomics.com adresinde yer alan (“Site”) ve/veya Mobil uygulamalar üzerinden erişilen bulut tabanlı muhasebe uygulamalarına (“Uygulama(lar)”) Mali Müşavir (Kullanıcı olarak adlandırılacaktır.) olarak kaydolan kişiler arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. EK-1 bilgi formunda Kullanıcılar detayı yer almaktadır.

 

2 – TANIMLAR

 

Site : http://networkeconomics.com.tr , http://nplatform.com.tr alan adlı internet sitelerini ifade

eder. 

Uygulama : Şirket tarafından Site’de sunulan hizmetlerin ulaşılabildiği mobil erişim araçlarını ifade eder.

Platform : Şirket tarafından Site’de ve mobil uygulamalarda sunulan hizmetleri ifade eder.

N Asistan : N Asistan, Platform personeli olup; kullanıcının istemesi durumunda kullanıcının

özel muhasebe asistanı olarak kullanıcının genel muhasebe işlemlerini yapan kişiyi ifade  eder.

Başkanlık : T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ifade eder.

Muhasebe Hizmetleri : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında iş sahiplerine/vergi yükümlülerine

sunulan ve Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesinde detaylandırılan ve sınırlandırılan hizmetleri ifade eder. Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi: Platformu kullanan ve Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca Muhasebe Hizmetleri sunmaya yetkili kişiler (Mali Müşavir Platform Kullanıcısı) ile Müşteri arasında akdedilen ve Muhasebe Hizmetlerine ilişkin hüküm ve koşulların düzenlendiği sözleşmeyi ifade eder.

Yetkili Kullanıcı : Kendisine Şirket tarafından sunulacak hizmetleri kullanması için yetki verilmiş kullanıcıyı ve/veya Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında kullanıcıya Muhasebe Hizmetleri sunacak üçüncü kişi veya kişileri ifade eder.

Yetkili Kullanıcı Kodu : Kullanıcıya Şirket tarafından elektronik ortamdan belirlenerek tahsis

edilebilecek olan, Şirket tarafından sunulan hizmetlere erişim sağlamak için verilecek olan

kullanıcı şifrelerini ifade eder.

 

3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Kullanıcı, Site’de ve Platform’da yer alan Platform’lara üye olarak Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kendisine sunulmasını talep etmektedir. Şirket bu sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Sözleşmede yer alan hizmetleri sunmayı taahhüt eder. İş bu Sözleşmenin amacı, sözleşmede detaylandırılan hizmetlerin Şirket tarafından Kullanıcı’ya sağlanması karşılığında Kullanıcı’nın ilgili ücretleri ödemesine ilişkin koşullar ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 

4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

 

4.2. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

 

4.3. Kullanıcı tarafından Platform’a erişim, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu

olacak olup, Site ve Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her

türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

 

4.4. Kullanıcı, Platform’u, üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece

üçüncü kişi adına kullanabilecektir. 

 

4.5. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi “Yetkilendirilmiş Kullanıcı” olarak yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı

ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı,

Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Platform’u kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş

Kullanıcılar’ın Platform’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın

Platform’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya

erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Platform’a erişime

ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Platform’a veya

İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir. 

 

4.6. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin

tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından

kendisine sağlanan hizmetlere yönelik İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in

yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanmasına münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Platform’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

 

4.7. Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri

kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

 

4.8. Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni”ne

ve ‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. Şirket, Kullanıcılar’a Platform üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş yönetimi uygulamaları sunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcılar, bu uygulamaların içerisine yükledikleri İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Şirket KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatını haizdir. Kullanıcının kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Şirket; fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, ödeme hatırlatma, kredi kartı ile online tahsilat gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkını haizdir. Kullanıcı, kendi hesabındaki İçerikler’i diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Şirket, Kullanıcı’nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.

 

4.9. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime

geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek; Platform yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

 

4.10. Kullanıcı’ya Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj

merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun

amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim

araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Platform’un kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da, Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

 

4.11.Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize

etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı tarafından

Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu

değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

 

4.12. Kullanıcı, Platform’a girdiği İçerik’leri Platform üzerinden dilediği zaman silebilecektir.

 

4.13. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Platform kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile

bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

 

5 – MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

5.1. Bu Sözleşme kapsamında, Platform üzerinden kurulan firmaların mali müşavirlik

ücret tahsilatı platform tarafından yapılacak ve her ayın 15 inde kullanıcının sistemde tanımlı

hesabına 5.3. üncü madde de yer alan hizmet bedeli düşüldükten sonraki tutar aktarılacaktır.

 

5.2. Kullanıcı, platform tarafından kurulan şirketlerin tahsilatına aracılık etmesi için e

birlik üzerinden düzenlemiş olduğu Mali Müşavirlik sözleşmesini sisteme yüklendikten

elektronik ortamda imzalanması sağlanacaktır. Yine EK-2 de bulunan temlik sözleşmesini

elektronik ortamda imzalamak ile yükümlüdür. Ayıca aylık olarak keseceği serbest meslek makbuzunu düzenlerken temliğe ait EK 2 de yer alan temlik sözleşme hükümlerini makbuza açıklama olarak yazmak zorundadır.EK-2 de bulunan temlik sözleşmesini elektronik ortamda imzalamak ile yükümlüdür.

 

5.3. Kullanıcı, platform tarafından kurulmayan kendi firmalarını platforma eklediğinde sözleşme temliki yapmak zorunda değildir. Bu durumda platform kullanım bedeli ödemek zorunda değildir. Ancak platform üzerinden kurulan firma ile kullanıcının sözleşme yapması durumunda kullanıcı sözleşme bedeli üzerinden %5 platform kullanım hizmet bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.4. Platform tarafından kurulan firmalar ile kullanıcının yapacağı Mali Müşavirlik

sözleşmesi 1. Yıl BAŞKANLIK tarafından ilgili yıla ilişkin yayınlanan Serbest Muhasebecilik

Asgari Ücret Tarifesinden aşağı olmayacak şekilde Platform’un belirlediği tutar üzerinden

yapılacaktır.

 

5.5. Platform tarafından kurulan firmaların birinci yıldan sonraki sözleşme tutarları

platform tarafından tutulan loglara göre harcanan zaman, belge v.b. kriterler BAŞKANLIK

tarifesi altında kalmayacak şekilde belirlenecektir.

 

5.6. Kullanıcı, platformdan ayrılmak istemesi durumunda Platform üzerinden kurulan ve

sözleşme ile meslek mensubunun iş yaptığı firmaların muhasebesini 3 yıl boyunca tutamaz. Aksi halde kullanıcı 3 yıllık sözleşme bedeli tutarını Platform’a ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

5.7. Kullanıcı, her ay yaptığı işlerin süresi ve benzerlerini içeren formları ve müşteri

değerlendirme anketlerini doldurmak zorundadır.

 

5.8. N asistan desteği almak isteyen kullanıcı asistanın yaptığı işlerin doğruluğundan

kendisi sorumludur.

 

5.9. Kullanıcı, işi bırakması, yasa gereği meslekten men ve benzeri durumların

oluşmasında derhal durumu platforma bildirmek ile yükümlüdür. Aksi halde kullanıcı iş bu

yükümlülüğü bildirmemesinden kaynaklı oluşacak menfi/müspet tüm zararlardan kendisinin

sorumlu olacağını, Platform’a karşı hiçbir sorumluluğun atfedilemeyeceğini kabul ve taahhüt

etmiştir.

 

?5.10. Platform tarafından kurulan firmaların hesap planı, program alt yapısı otomatik

olarak hazırlanacak olup; kullanıcı aynı hesap planını kullanmak zorundadır. Sistemin doğru

işlemesi eşleştirme ve sektörel analizler için önem arz etmektedir.

 

5.11. Kullanıcı için Platform tarafından açılan sistemde kullanıcı e-smm makbuzunu

ücretsiz olarak düzenleyebilecektir.

 

6 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

.

6.1. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma,

ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak

koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin

tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın

Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

 

6.2. Kullanıcı, Platform üzerinden Şirket kontrolünde olmayan başka internet sitelerine

ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği

internet sitelerini veya işleten kişileri desteklemek amacı ile veya internet site/sitelerinin

içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz

konusu linkler vasıtası ile erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler

veya ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul

ve beyan eder.

 

6.3. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin

büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

6.4. Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran

sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Platform’un kullanımına ilişkin olarak

üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama giderleri ve

avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i muaf tutuğunu kabul eder.

 

7 – MUHTELİF HÜKÜMLER

 

7.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir

ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan

hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

7.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir

çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

 

7.3. Kullanıcı ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform’da yer alan

genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin

yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli

kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

7.4. İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı ortaya

çıkabilecek tüm Türk hukuku uygulanacak olup; Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli

olacaktır.

 

8 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

 

8.1. Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Sözleşme

kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u kullanmak üzere özel, dünya çapında, telifsiz,

devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer

koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği

şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın

uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer

amaçlarla bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve

yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacı ile

söz konusu hizmetlere ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

 

8.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma,

ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak

koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin

tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın

Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

 

8.3. Platform kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ”

sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve

güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı,

Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte

bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız

olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını

hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin

bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda

engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

8.4. Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya

portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet

sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere

yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler

vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

8.5. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve

bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin

kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in

herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 

8.6. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı,

ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme

kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı

tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

 

9 – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

 

9.1. Kullanıcı, Şirket ve topluluk şirketleri tarafından kendisine sunulan ürün ve

hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar

edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin

paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için kendisine ilgili kanunlara uygun olarak

ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin,

pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin

yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiği kanalla tarafına iletiler

gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebileceğine veya hiçbir gerekçe

göstermeksizin tarafına gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğine

ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla kendisine ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onay vermektedir.

Danışman Teknik Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:39:59 PM

Ticari Elektronik İleti

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:40:14 PM

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:40:30 PM

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:34:37 PM

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:35:30 PM

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


1 – TARAFLAR


İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”), NETWORK ECONOMİCS BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ A.Ş (“Şirket”) ile http://www.networkeconomics.com.tr adresinde yer alan
(“Site”) ve/veya Mobil uygulamalar üzerinden erişilen bulut tabanlı muhasebe uygulamalarına
(“Uygulama(lar)”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişiler arasında akdedilmektedir.
Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ek-1 Bilgi formunda (“Kullanıcı(lar)”) detayı yer almaktadır.


2 – TANIMLAR


Site : http://networkeconomics.com.tr , http://nplatform.com.tr alan adlı internet sitelerini ifade eder.
Uygulama : Şirket tarafından Site’de sunulan hizmetlerin ulaşılabildiği mobil erişim araçlarını ifade
eder.
Platform : Şirket tarafından Site’de ve mobil uygulamalarda sunulan hizmetleri ifade eder.
Başkanlık : T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ifade eder.
Muhasebe Hizmetleri : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında iş sahiplerine/vergi yükümlülerine sunulan ve Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesinde detaylandırılan ve sınırlandırılan hizmetleri ifade eder.
Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi: Platformu kullanan ve Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca Muhasebe Hizmetleri sunmaya yetkili kişiler (Mali Müşavir Platform Kullanıcısı) ile Müşteri arasında akdedilen ve Muhasebe Hizmetlerine ilişkin hüküm ve koşulların düzenlendiği sözleşmeyi ifade eder.
Yetkili Kullanıcı : Kendisine Şirket tarafından sunulacak hizmetleri kullanması için yetki verilmiş
kullanıcıyı ve/veya Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında kullanıcıya Muhasebe Hizmetleri sunacak üçüncü kişi veya kişileri ifade eder.
Yetkili Kullanıcı Kodu : Kullanıcıya Şirket tarafından elektronik ortamdan belirlenerek tahsis
edilebilecek olan, Şirket tarafından sunulan hizmetlere erişim sağlamak için verilecek olan kullanıcı şifrelerini ifade eder.


3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU


Kullanıcı, Site’de ve Platform’da yer alan Platform’lara üye olarak Şirket tarafından sunulan
hizmetlerin kendisine sunulmasını talep etmektedir. Şirket bu sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Sözleşmede yer alan hizmetleri sunmayı taahhüt eder.  İş bu Sözleşmenin amacı, sözleşmede detaylandırılan hizmetlerin Şirket tarafından Kullanıcı’ya sağlanması ve/veya sağlanmasına aracılık edilmesi karşılığında Kullanıcı’nın ilgili ücretleri ödemesine ilişkin koşullar ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 


4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


4.1. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam,
doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.


4.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken
yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.


4.3. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının
Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe
göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.


4.4. Kullanıcı tarafından Platform’a erişim, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak
gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup, Site ve Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.


4.5. Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu
Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de ve Uygulama’da
öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı,
Platform’u, üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına
kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.


4.6. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi “Yetkilendirilmiş Kullanıcı” olarak yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve
Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı,
Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Platform’u kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş
Kullanıcılar’ın Platform’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın
Platform’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Platform’a erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Platform’a veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.


4.7. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm
sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından kendisine
sağlanan hizmetlere yönelik İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanmasına münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Platform’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.


4.8. Kullanıcı, Şirket’in veya Platform’un üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması
halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye
düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Platform’u, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin
sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Platform’dan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Platform’un barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Platform’un çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.9. Kullanıcı, Platform’u kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak
üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platform içinde
belirtilecektir.


4.10. Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri
kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu
olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in
kaybından sorumlu değildir.


4.11. Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni”ne ve
‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve
kullanacaktır. Şirket, Kullanıcılar’a Platform üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş yönetimi
uygulamaları sunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcılar, bu uygulamaların içerisine yükledikleri
İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Şirket KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatını haizdir. Kullanıcının kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Şirket; fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, ödeme hatırlatma, kredi kartı ile online tahsilat gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkını haizdir. Kullanıcı, kendi hesabındaki İçerikler’i diğer kullanıcılarla
paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Şirket, Kullanıcı’nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.


4.12. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime
geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek; Platform yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.


4.13. Kullanıcı’ya Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj
merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Platform’un kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da, Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden
sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.


4.14.Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme
hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı tarafından Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

 

4.15. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.


4.16. Kullanıcı, Platform’a girdiği İçerik’leri Platform üzerinden dilediği zaman
silebilecektir. 

 

4.17. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Platform kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu
kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.


5 – MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER


5.1. Bu Sözleşme kapsamında, aylık/yıllık paketler halinde belirli ücret veya ilgili paketin
belirlenmiş ücreti dışında, Muhasebesel Evrak Teslim Hizmetleri ve paket kapsamı dışında kalan diğer Ürün ve Hizmetler için Kullanıcı’dan farklı tutarda ücretler tahsil edilecektir. İlgili tutarlar Kullanıcı’nın Şirket tarafından belirlenen ve ilan edilen toplu bir paketten yararlanmak istemesi durumunda bu paketin toplam ücreti, Kullanıcı’nın aylık/yıllık hizmet almak istemesi durumunda ilgili ayın/yılın ücreti Kullanıcı’dan peşin olarak ilgili döneme ilişkin Ürün ve Hizmetler sunulmaya başlanmadan önce tahsil edilecektir.


5.2. Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan hizmetlerden, ancak Platform içerisinde beyan
edilen ücretleri yine Platform içerisinde beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura ödemeyi takiben üye olunurken belirtilen adrese kesilir. Elektronik fatura olarak Kullanıcı ile paylaşılır. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçlandırmalardan Kullanıcı sorumludur.


5.3. Şirket tarafından verilen hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük
tarihleri Platform’un ücretlendirme ile ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine
bağlı olarak üyelik paketini yükseltilebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket
tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.


5.5. Muhasebe Hizmetleri için Kullanıcı’dan tahsil edilecek tutar, BAŞKANLIK tarafından
ilgili yılda geçerli olmak üzere yayınlanan asgari ücret tarifesindeki asgari bedellerden az
olmayacaktır. Hizmetlerin ücretlendirilmesi BAŞKANLIK veya ilgili mercilerin yayınladığı asgari
ücret tarifesi uyarınca her yıl veya ilgili merciinin uygun gördüğü başka bir zaman aralığında
değişiklik gösterebilir. Muhasebe Hizmetleri için Kullanıcı’dan tahsil edilen işbu ücret, Kullanıcı’dan tahsil edilen aylık ücretin içindedir. Bu ücret bedeli seçmiş olduğunuz danışmanınız (SMMM) tarafından Türmob sistemine bağlı E Birlik üzerinden düzenlenen sözleşmede belirlenen tutar olacaktır. E birlik üzerinden düzenlenen Mali Müşavirlik sözleşmesi Elektronik ortamda ayrıca imzalanacaktır.


5.6. Kullanıcı’dan tahsil edilen sabit tutarlar dışında; Muhasebe Hizmetleri kapsamında,
BAŞKANLIK tarafından ilgili yıla ilişkin yayınlanan Serbest Muhasebecilik Asgari Ücret Tarifesi
kapsamındaki Tablo I ve Tablo II’de yer alan işlemler (bu tabloların değişiklik göstermesi halinde
aylık baz ücret kapsamında olduğu ilgili idari merci tarafından ilan edilen ve/veya genel mesleki
kurallar gereği bu tutara dahil olduğu bilinen işlemler) dışındaki işlemler ve tarifenin açıklayıcı
notlarında ek ücrete tabi olduğu belirtilen işlemler için Kullanıcı’dan ek ücret tahsil edilecektir.
Kullanıcı bu hususu bildiğini, bu kapsam dışındaki işlemler için tahsil edilecek ek ücretlerin
Platform’a tanımladığı kart hesabından otomatik olarak tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder. 

 

5.7. Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler, Kullanıcı’nın üyeliğine ve
ödemesine ilişkin işlemler ile banka entegrasyonuna ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek için
Kullanıcı’nın kredi kartı, hesap ve ödeme bilgilerini saklayabileceklerdir.


5.8. Şirket, Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin ücretlendirmeler hariç, yürürlüğe girmeden önce
usulünce Kullanıcı’ya bildirim yapmak suretiyle, sunulan hizmetlerin bedellerini değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu bedel değişikliklerinin uygulanılabilmesi için Kullanıcı’nın onayı gerekmez. Kullanıcı, yapılan değişikliklerin sair kanallarda ayrıca duyulmuş olmadığı ya da bu duyurulardan haberdar olmadığı gerekçesiyle Şirket’ten hak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, Ürün ve Hizmetler’e ilişkin bir paket kullanmakta ise bu paketin tamamlanmasının ardından, Ürün ve Hizmetler’den aylık bedel ödeyerek yararlanıyorsa bedel değişikliğinin yapıldığı aydan sonra gelen ilk ücret tahsilatından itibaren (bu tahsilat dahil olmak üzere) değişen ücretlerde Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam edecektir.

 

6 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


6.1. Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Sözleşme
kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u kullanmak üzere özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacı ile söz konusu hizmetlere ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.


6.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters
mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.


6.3. Kullanıcı, Platform üzerinden Şirket kontrolünde olmayan başka internet sitelerine
ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitelerini veya işleten kişileri desteklemek amacı ile veya internet site/sitelerinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtası ile erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


6.4. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük
ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz
konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.


6.5. Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur.
Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler
tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i muaf tutuğunu kabul eder.


6.6. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (ve/veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını,
markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanamaz. 


7 – MUHTELİF HÜKÜMLER 

7.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir
ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin
yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


7.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki
olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 


7.3. Kullanıcı ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform’da yer alan
genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.


7.4. İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı ortaya
çıkabilecek tüm Türk hukuku uygulanacak olup; Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli
olacaktır. 


8 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ


8.1. Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Sözleşme
kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u kullanmak üzere özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacı ile söz konusu hizmetlere ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.


8.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters
mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.


8.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (ve/veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını,
markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanamaz.


8.4. Platform kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ”
sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve
güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı,  Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.


8.5. Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya
portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


8.6. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların
kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine
dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.


8.7. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı,
ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın, Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı

 
9 – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

 

9.1. Kullanıcı, Şirket ve topluluk şirketleri tarafından kendisine sunulan ürün ve hizmetler
hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için kendisine ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin, pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiği kanalla tarafına iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebileceğine veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğine ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla kendisine ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onay vermektedir.

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:37:30 PM

ÇEREZ POLİTİKASI


ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?


Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır.
Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:
• Sitemizin daha kolay kullanılmasını sağlamak için: Hesabınıza girişi hızlandırmak için “Beni hatırla” özelliğini kullanırsanız, kullanıcı adınızı bir çerez içinde depolayabiliriz.
• Güvenlik sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak (veya örneğin oturumunuzun Site’de hala açık olup olmadığını anlamak) için kullanırız.
• Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.
Hizmetlerimizi geliştirmek için: Site’nin sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız. Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur.


KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ


Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu Çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulur ve engellenmesi halinde Site düzgün çalışamaz.
Analiz/Performans Çerezleri: Bu Çerezler, Site’nin işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Site’yi geliştirmemizi sağlar. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.
İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha kolay ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki tercihlerinizi hatırlamak, Site üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak gibi işlevler yerine getirir. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir. Ancak bu engelleme, reklam içeriklerini bütünüyle engellemeyecek sadece ilginizi çekebilecek reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.


SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:


Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında kişi tarafından silinene veya belirli bir tarihe varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların tercihlerini ve site hareketlerini ölçmek amacıyla kullanılır.


Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Bu çerezler, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasında belirli bir süre pasif kaldığında veya bu web sayfasını kapattığında silinir. Site’de üçüncü kişilerin hizmet sağlaması için ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Site, bilgi toplamak, demografik verileri ve ilgi alanlarınızı hatırlamak, size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklam
gösterimleri ve ziyaret edilme sayısını belirlemek gibi durumlar için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Site; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Site’yi ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Site doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir. Network Economics’in sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği veriler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, yöntemlerle ve süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla  ilgi almak için ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel veri politikaları dikkatlice incelenmelidir.
Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; yukarıda açıklandığı üzere Site’de sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanagecookies
• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-mail ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız. 

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:39:08 PM

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

 

 

NETWORK ECONOMİCS A.Ş. (“NETWORK” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, NETWORK’ün koruması altındadır. Network, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Kişisel veriler, NETWORK tarafından Network internet sitesi ve   uygulamasında   (Bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır.) Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Platform tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. 

 

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

 

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Network tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir: 

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi; TC Kimlik Numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi; irtibat numarası/e-posta bilgileri, 

Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi; telefon numarası, abone numarası, abonelik tipi/durumu, tarife/kampanya/paket abonelikleri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisi; banka/hesap/kart bilgileri, ödeme/TL yükleme alışkanlıkları gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Konum Bilgisi: Bu veri kategorisi; lokasyon bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi; kullanım alışkanlıkları ve davranış analizleri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Diğer Bilgiler: Bu veri kategorisi; Turkcell bayisinden alınan randevunun sebebi, randevu alınacak tarih ve saat bilgisi ve açıklama bilgileri veri türlerini ifade etmektedir. 

 

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

 

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: 

Ürün ve hizmetlerin sunulması, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, 

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, 

 Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 

Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, 

İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması, 

Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması, 

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi. 

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 

NETWORK ‘ün iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, 

Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, 

Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine, 

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel verileriniz Network Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; 

NETWORK tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır. 

 

V. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

 

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle 

NETWORK’e başvurarak, 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 

VI. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRESİ 

 

Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili Kişinin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 

 

VII. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ 

 

Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer alan “İletişim” sayfamızda bildirilen e-mail adresimize, Üyelik esnasında kullandığınız iletişim e-posta adresinizden göndereceğiniz bir e-posta yolu ile bildirebilirsiniz. 

 

VIII. İLETİŞİM 

 

NETWORK ECONOMİCS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Bursa Teknik Üniv. D Blok Yıldırım BURSA 

E-mail: [email protected] 

Telefon: 0850 480 9959 

Danışman Üyelik Sözleşmesi

Danışman Üyelik Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:39:31 PM

PLATFORM-MALİ MÜŞAVİR SÖZLEŞMESİ

 

1 – TARAFLAR

 

İşbu Mali Müşavir ile Platform arasında akdedilen Sözleşme (“Sözleşme”), Network  Economics Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) ile http://networkeconomics.com adresinde yer alan (“Site”) ve/veya Mobil uygulamalar üzerinden erişilen bulut tabanlı muhasebe uygulamalarına (“Uygulama(lar)”) Mali Müşavir (Kullanıcı olarak adlandırılacaktır.) olarak kaydolan kişiler arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. EK-1 bilgi formunda Kullanıcılar detayı yer almaktadır.

 

2 – TANIMLAR

 

Site : http://networkeconomics.com.tr , http://nplatform.com.tr alan adlı internet sitelerini ifade

eder. 

Uygulama : Şirket tarafından Site’de sunulan hizmetlerin ulaşılabildiği mobil erişim araçlarını ifade eder.

Platform : Şirket tarafından Site’de ve mobil uygulamalarda sunulan hizmetleri ifade eder.

N Asistan : N Asistan, Platform personeli olup; kullanıcının istemesi durumunda kullanıcının

özel muhasebe asistanı olarak kullanıcının genel muhasebe işlemlerini yapan kişiyi ifade  eder.

Başkanlık : T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ifade eder.

Muhasebe Hizmetleri : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında iş sahiplerine/vergi yükümlülerine

sunulan ve Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesinde detaylandırılan ve sınırlandırılan hizmetleri ifade eder. Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi: Platformu kullanan ve Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca Muhasebe Hizmetleri sunmaya yetkili kişiler (Mali Müşavir Platform Kullanıcısı) ile Müşteri arasında akdedilen ve Muhasebe Hizmetlerine ilişkin hüküm ve koşulların düzenlendiği sözleşmeyi ifade eder.

Yetkili Kullanıcı : Kendisine Şirket tarafından sunulacak hizmetleri kullanması için yetki verilmiş kullanıcıyı ve/veya Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında kullanıcıya Muhasebe Hizmetleri sunacak üçüncü kişi veya kişileri ifade eder.

Yetkili Kullanıcı Kodu : Kullanıcıya Şirket tarafından elektronik ortamdan belirlenerek tahsis

edilebilecek olan, Şirket tarafından sunulan hizmetlere erişim sağlamak için verilecek olan

kullanıcı şifrelerini ifade eder.

 

3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Kullanıcı, Site’de ve Platform’da yer alan Platform’lara üye olarak Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kendisine sunulmasını talep etmektedir. Şirket bu sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Sözleşmede yer alan hizmetleri sunmayı taahhüt eder. İş bu Sözleşmenin amacı, sözleşmede detaylandırılan hizmetlerin Şirket tarafından Kullanıcı’ya sağlanması karşılığında Kullanıcı’nın ilgili ücretleri ödemesine ilişkin koşullar ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 

4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

 

4.2. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

 

4.3. Kullanıcı tarafından Platform’a erişim, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu

olacak olup, Site ve Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her

türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

 

4.4. Kullanıcı, Platform’u, üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece

üçüncü kişi adına kullanabilecektir. 

 

4.5. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi “Yetkilendirilmiş Kullanıcı” olarak yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı

ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı,

Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Platform’u kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş

Kullanıcılar’ın Platform’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın

Platform’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya

erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Platform’a erişime

ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Platform’a veya

İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir. 

 

4.6. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin

tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından

kendisine sağlanan hizmetlere yönelik İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in

yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanmasına münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Platform’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

 

4.7. Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri

kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

 

4.8. Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni”ne

ve ‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. Şirket, Kullanıcılar’a Platform üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş yönetimi uygulamaları sunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcılar, bu uygulamaların içerisine yükledikleri İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Şirket KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatını haizdir. Kullanıcının kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Şirket; fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, ödeme hatırlatma, kredi kartı ile online tahsilat gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkını haizdir. Kullanıcı, kendi hesabındaki İçerikler’i diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Şirket, Kullanıcı’nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.

 

4.9. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime

geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek; Platform yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

 

4.10. Kullanıcı’ya Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj

merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun

amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim

araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Platform’un kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da, Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

 

4.11.Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize

etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı tarafından

Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu

değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

 

4.12. Kullanıcı, Platform’a girdiği İçerik’leri Platform üzerinden dilediği zaman silebilecektir.

 

4.13. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Platform kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile

bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

 

5 – MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

5.1. Bu Sözleşme kapsamında, Platform üzerinden kurulan firmaların mali müşavirlik

ücret tahsilatı platform tarafından yapılacak ve her ayın 15 inde kullanıcının sistemde tanımlı

hesabına 5.3. üncü madde de yer alan hizmet bedeli düşüldükten sonraki tutar aktarılacaktır.

 

5.2. Kullanıcı, platform tarafından kurulan şirketlerin tahsilatına aracılık etmesi için e

birlik üzerinden düzenlemiş olduğu Mali Müşavirlik sözleşmesini sisteme yüklendikten

elektronik ortamda imzalanması sağlanacaktır. Yine EK-2 de bulunan temlik sözleşmesini

elektronik ortamda imzalamak ile yükümlüdür. Ayıca aylık olarak keseceği serbest meslek makbuzunu düzenlerken temliğe ait EK 2 de yer alan temlik sözleşme hükümlerini makbuza açıklama olarak yazmak zorundadır.EK-2 de bulunan temlik sözleşmesini elektronik ortamda imzalamak ile yükümlüdür.

 

5.3. Kullanıcı, platform tarafından kurulmayan kendi firmalarını platforma eklediğinde sözleşme temliki yapmak zorunda değildir. Bu durumda platform kullanım bedeli ödemek zorunda değildir. Ancak platform üzerinden kurulan firma ile kullanıcının sözleşme yapması durumunda kullanıcı sözleşme bedeli üzerinden %5 platform kullanım hizmet bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.4. Platform tarafından kurulan firmalar ile kullanıcının yapacağı Mali Müşavirlik

sözleşmesi 1. Yıl BAŞKANLIK tarafından ilgili yıla ilişkin yayınlanan Serbest Muhasebecilik

Asgari Ücret Tarifesinden aşağı olmayacak şekilde Platform’un belirlediği tutar üzerinden

yapılacaktır.

 

5.5. Platform tarafından kurulan firmaların birinci yıldan sonraki sözleşme tutarları

platform tarafından tutulan loglara göre harcanan zaman, belge v.b. kriterler BAŞKANLIK

tarifesi altında kalmayacak şekilde belirlenecektir.

 

5.6. Kullanıcı, platformdan ayrılmak istemesi durumunda Platform üzerinden kurulan ve

sözleşme ile meslek mensubunun iş yaptığı firmaların muhasebesini 3 yıl boyunca tutamaz. Aksi halde kullanıcı 3 yıllık sözleşme bedeli tutarını Platform’a ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

5.7. Kullanıcı, her ay yaptığı işlerin süresi ve benzerlerini içeren formları ve müşteri

değerlendirme anketlerini doldurmak zorundadır.

 

5.8. N asistan desteği almak isteyen kullanıcı asistanın yaptığı işlerin doğruluğundan

kendisi sorumludur.

 

5.9. Kullanıcı, işi bırakması, yasa gereği meslekten men ve benzeri durumların

oluşmasında derhal durumu platforma bildirmek ile yükümlüdür. Aksi halde kullanıcı iş bu

yükümlülüğü bildirmemesinden kaynaklı oluşacak menfi/müspet tüm zararlardan kendisinin

sorumlu olacağını, Platform’a karşı hiçbir sorumluluğun atfedilemeyeceğini kabul ve taahhüt

etmiştir.

 

?5.10. Platform tarafından kurulan firmaların hesap planı, program alt yapısı otomatik

olarak hazırlanacak olup; kullanıcı aynı hesap planını kullanmak zorundadır. Sistemin doğru

işlemesi eşleştirme ve sektörel analizler için önem arz etmektedir.

 

5.11. Kullanıcı için Platform tarafından açılan sistemde kullanıcı e-smm makbuzunu

ücretsiz olarak düzenleyebilecektir.

 

6 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

.

6.1. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma,

ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak

koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin

tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın

Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

 

6.2. Kullanıcı, Platform üzerinden Şirket kontrolünde olmayan başka internet sitelerine

ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği

internet sitelerini veya işleten kişileri desteklemek amacı ile veya internet site/sitelerinin

içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz

konusu linkler vasıtası ile erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler

veya ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul

ve beyan eder.

 

6.3. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin

büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

6.4. Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran

sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Platform’un kullanımına ilişkin olarak

üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama giderleri ve

avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i muaf tutuğunu kabul eder.

 

7 – MUHTELİF HÜKÜMLER

 

7.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir

ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan

hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

7.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir

çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

 

7.3. Kullanıcı ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform’da yer alan

genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin

yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli

kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

7.4. İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı ortaya

çıkabilecek tüm Türk hukuku uygulanacak olup; Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli

olacaktır.

 

8 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

 

8.1. Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Sözleşme

kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u kullanmak üzere özel, dünya çapında, telifsiz,

devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer

koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği

şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın

uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer

amaçlarla bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve

yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacı ile

söz konusu hizmetlere ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

 

8.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma,

ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak

koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin

tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın

Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

 

8.3. Platform kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ”

sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve

güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı,

Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte

bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız

olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını

hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin

bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda

engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

8.4. Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya

portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet

sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere

yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler

vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

8.5. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve

bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin

kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in

herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 

8.6. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı,

ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme

kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı

tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

 

9 – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

 

9.1. Kullanıcı, Şirket ve topluluk şirketleri tarafından kendisine sunulan ürün ve

hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar

edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin

paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için kendisine ilgili kanunlara uygun olarak

ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin,

pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin

yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiği kanalla tarafına iletiler

gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebileceğine veya hiçbir gerekçe

göstermeksizin tarafına gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğine

ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla kendisine ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onay vermektedir.

Danışman Teknik Sözleşmesi

Danışman Teknik Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:39:59 PM

Ticari Elektronik İleti

Ticari Elektronik İleti

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:40:14 PM

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi:

4/5/2023 2:40:30 PM